top of page

Uppsägning

Om Leverantören inte rapporterar i enlighet med punkt 3, medverkar till uppföljning i enlighet med punkt 4 eller hanterar avvikelser enligt upprättad åtgärdsplan har [den upphandlande organisationen] rätt att säga upp [kontraktet/ramavtalet] med skälig uppsägningstid.

Om [den upphandlande organisationen] har rätt till maximalt vite [eller om avropsstopp har förelegat i ___ månader] har [den upphandlande organisationen] rätt att säga upp [kontraktet/ramavtalet] med omedelbar verkan.

 

Oaktat någon annan bestämmelse i kontraktet har [den upphandlande organisationen] rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om [den upphandlande organisationen] har gjort sannolikt att en nolltoleransavvikelse förekommer i Leverantörens verksamhet eller i leveranskedjan.

Vägledning kommer. 

bottom of page