top of page

Säkerställande av efterlevnad

För att säkerställa efterlevnaden av åtagandena ska Leverantören ha en process för tillbörlig aktsamhet (due diligence) enligt punkt 2.1 – 2.7. Processen ska vara dokumenterad och tillämpas från [kontraktstart/annan tid som bestäms av den upphandlande organisationen]. Genom denna process ska Leverantören identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur den hanterar faktisk och potentiell negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjan. Detta betyder att:

Vår process för tillbörlig aktsamhet bygger på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet för ansvarsfullt företagande.

Då våra krav ska ha anknytning till det som anskaffas har vi dock inte tagit med riktlinjernas skrivningar om att mäta implementering och resultat och inte heller  om att kommunicera hur påverkan hanteras, se steg 4 och 5 i OECD:s snurra för tillbörlig aktsamhet nedan. Leverantörer är emellertid skyldiga att följa upp i det enskilda fallet samt redogöra för hur de säkerställer efterlevnad av åtagandena.

Vi har också poängterat att processen ska vara dokumenterad, för att möjliggöra uppföljning. 

OECDs snurra.png

OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct, 2018, s. 21

bottom of page