top of page

Revision

Leverantören ska inom [fyra (4)] veckor från [den upphandlande organisationens] begäran möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i Leverantörens verksamhet. Leverantören ska också möjliggöra för [den upphandlande organisationen] att själv eller genom ombud utföra revisioner i Leverantörens eventuella leverantörers verksamhet. Leverantören och eventuella leverantörer ska i samband med revisioner tillhandahålla den information som [den upphandlande organisationen] efterfrågar.

 

[Leverantören ska stå för kostnaden för de återrevisioner som krävs för att kontrollera att Leverantören har åtgärdat avvikelser/Leverantören ska stå för kostnaden för revisioner i sin egen verksamhet, om Leverantören har betalat ett maximalt vite enligt punkt 4 eller 5].

 

[Den upphandlande organisationen] har rätt att publicera revisionsrapporter och dela resultat av uppföljning med andra upphandlande organisationer, under förutsättning att [den upphandlande organisationen] [gör en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen/tar hänsyn till känslig information om affärsförhållanden].

Vägledning kommer. 

bottom of page