top of page

Rapporteringsskyldighet

Om Leverantören har skälig anledning att anta att det förekommer eller har förekommit en nolltoleransavvikelse i den egna verksamheten eller i leveranskedjan ska Leverantören inom _____kalenderdagar rapportera de faktiska omständigheterna samt de genomförda och planerade åtgärderna för att säkerställa efterlevnaden av åtagandena i enlighet med punkt 2.2 – 2.7.

 

Nolltoleransavvikelser avser [tvångsarbete och barnarbete/tvångsarbete, barnarbete, arbetsmiljöbrister som medför fara för liv, allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö- och människorättsförsvarare]. Nolltoleransavvikelserna definieras i bilaga 1.

Vägledning kommer. 

bottom of page