top of page

Processkrav 7: Tillhandahålla gottgörelse

2.7 Leverantören ska, ensamt eller tillsammans med andra, tillhandahålla gottgörelse om Leverantören har orsakat eller bidragit till faktisk negativ påverkan, genom att:

  1. i den mån det går återställa drabbade rättighetshavare till den situation de skulle befinna sig i om den negativa påverkan inte hade inträffat och möjliggöra gottgörelse som står i proportion till betydelsen och omfattningen av den negativa påverkan;

  2. samråda med drabbade rättighetshavare eller deras representanter om lämpliga former för gottgörelse;

  3. utvärdera om de som har framfört klagomål är tillfredsställda med processen och resultatet.

Vägledning kommer. 

bottom of page