top of page

Processkrav 6: Möjliggöra klagomål

2.6 Leverantören ska möjliggöra för rättighetshavare, deras representanter och civilsamhällesorganisationer att framföra klagomål om de har berättigade farhågor om faktisk eller potentiell negativ påverkan i Leverantörens verksamhet eller i leveranskedjan.

Vägledning kommer. ​

bottom of page