top of page

Processkrav 4: Förhindra och begränsa negativ påverkan kopplad till Leverantörens verksamhet

2.4 Leverantören ska använda sitt inflytande för att förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan kopplad till[4] Leverantörens verksamhet genom att:

  1. bedöma betydande leverantörer utifrån åtagandena med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats;

  2. upprätta åtgärdsplaner innan avtal ingås med betydande leverantörer, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, för att förhindra och begränsa framtida negativ påverkan;  

  3. skriftligen vidareförmedla åtagandena (punkt 1) och säkerställandet av efterlevnad (punkt 2) till betydande leverantörer;

  4. ålägga betydande leverantörer att redogöra för leveranskedjorna [åtminstone i enlighet med kravet på spårbarhet i leveranskedjan (punkt 4)/så långt det går,] [inklusive kedjorna för tenn, volfram, tantal och guld (3TG), kobolt och glimmer till smältverk/raffinaderier];

  5. säkerställa möjligheten att tillfälligt stoppa en avtalsrelation medan förhindrande och begränsande åtgärder vidtas samt möjligheten att säga upp en avtalsrelation.

[4] Leverantören är ”kopplad till” negativ påverkan som orsakas av leverantör eller underleverantör oavsett var i leveranskedjan den uppstår. Kopplingen definieras av förhållandet mellan Leverantörens produkter, tjänster eller verksamhet och den negativa påverkan. "Kopplad till" är inte detsamma som direkta avtalsförhållanden.

Vägledning kommer. 

bottom of page