top of page

Processkrav 3: Förhindra och begränsa negativ påverkan som Leverantören orsakar eller bidrar till

2.3 Leverantören ska förhindra och begränsa faktisk och potentiell negativ påverkan som Leverantören orsakar[2] eller bidrar till[3] genom att:

  1. upphöra med aktiviteter som orsakar eller bidrar till negativ påverkan i den egna verksamheten eller i leveranskedjorna för betydande leverantörer;

  2. upprätta åtgärdsplaner i samråd med berörda rättighetshavare eller deras representanter, med särskilt fokus på de mest betydande riskerna som har identifierats, för att förhindra och begränsa framtida negativ påverkan;

  3. [upprätta åtgärdsplaner för att begränsa den globala uppvärmningen i linje med 1,5 °C-målet];

  4. säkerställa att inköpsmetoder inte försvårar för leverantörer att efterleva åtagandena.

[2] Leverantören "orsakar" negativ påverkan om Leverantörens aktiviteter i sig är tillräckliga för att resultera i den negativa påverkan. Det är mest sannolikt att Leverantören orsakar negativ påverkan i eller genom den egna verksamheten.

[3] Leverantören "bidrar till" negativ påverkan om dess aktiviteter, i kombination med andra aktörers aktiviteter, orsakar negativ påverkan, eller om Leverantörens aktiviteter orsakar, underlättar eller uppmuntrar en annan aktör att orsaka negativ påverkan. Bidraget måste vara stort, dvs. ansvaret aktualiseras inte för mindre eller triviala bidrag. Bidrag kan uppstå både i eller genom den egna verksamheten och i en leverantörs verksamhet.

Vägledning kommer. 

bottom of page