top of page

Processkrav 2: Identifiera och bedöma negativ påverkan

2.2 Leverantören ska identifiera och bedöma faktisk och potentiell negativ påverkan genom att:

  1. kartlägga leveranskedjorna för betydande leverantörer;

  2. regelbundet undersöka riskerna för negativ påverkan i den egna verksamheten och i leveranskedjorna för betydande leverantörer med fokus på geografiska risker, branschrisker och produktrisker [inklusive mineraler från konfliktdrabbade områden och högriskområden[1]] samt med stöd av den information som samlas in genom klagomålsmekanismen i punkt 2.6;

  3. samråda med rättighetshavare som berörs av den egna verksamheten, eller deras representanter, samt hämta information från trovärdiga och oberoende källor om det inte är möjligt att samråda med rättighetshavare, eller deras representanter, i leveranskedjorna för betydande leverantörer;

  4. särskilt uppmärksamma negativ påverkan på individer från grupper och befolkningar som har en ökad risk för sårbarhet eller marginalisering samt negativ påverkan på miljö- och människorättsförsvarare;

  5. prioritera de mest betydande riskerna utifrån sannolikhet och allvarlighet.

[1] Konfliktdrabbade områden och högriskområden identifieras genom förekomsten av väpnad konflikt, utbrett våld eller andra risker för skada på människor. Väpnad konflikt kan ta sig uttryck i olika former – den kan vara av internationell karaktär och involvera två eller flera stater eller av icke-internationell karaktär, såsom befrielsekrig, uppror eller inbördeskrig. Högriskområden omfattar områden med politisk instabilitet och förtryck, institutionell svaghet, osäkerhet, sammanbrott av civil infrastruktur och utbrett våld. Sådana områden kännetecknas ofta av omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter och brott mot nationell och internationell rätt.

Vägledning kommer. 

bottom of page