top of page

Leverantörens åtagande 

Leverantören ska fullgöra kontraktet i enlighet med åtagandena i bilaga 1 avseende [arbetares rättigheter (ILO:s kärnkonventioner)/mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik (hållbara leveranskedjor)].

 

Leverantören ska säkerställa efterlevnaden av åtagandena genom att arbeta på det sätt som anges i punkt 2.

 

Åtagandena gäller för all verksamhet med anknytning till det som anskaffas.

Åtagandet återfinns i bilaga 1. Det är upp till den upphandlande organisationen att välja basnivån eller den avancerade nivån, därav klamrarna. 

Basnivån är i linje med 17 kap 4 § LOU som konstaterar att en upphandlande myndighet ska, om det är behövligt, kräva att leverantören ska fullgöra kontraktet enligt angivna villkor i enlighet med ILO:s kärnkonventioner, om arbetet utförs under sådana förhållanden att svensk arbetsrätt inte är tillämplig. 

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO är en konventionsbaserad organisation med cirka 200 konventioner. År 1998 antog ILO en förklaring om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet. Förklaringen förbinder medlemsstaterna att respektera och främja principer och rättigheter inom fyra kategorier, oavsett om de har ratificerat de relevanta konventionerna eller inte:

  • fackliga rättigheter

  • tvångsarbete

  • barnarbete

  • diskriminering i arbetslivet. 

De fyra kategorierna motsvaras av åtta konventioner och det är dessa som kallas ILO:s kärnkonventioner: konvention nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182. 

Den avancerade nivån är i linje med FN:s Global Compact och täcker således mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik, som tillsammans utgör hållbara leveranskedjor. 

Vi rekommenderar att ni använder den avancerade nivån. Detta för att många leverantörer redan arbetar utifrån Global Compact. Dessutom underlättar det delning av resultat från revisioner, se punkt 4, om de flesta upphandlande organisationer använder kravställningen på avancerad nivå. 

bottom of page