top of page
Container yard

Hållbara leveranskedjor (avancerad nivå)

Åtagandet om hållbara leveranskedjor syftar till att säkerställa att leverantörer fullgör kontrakt enligt angivna åtaganden för mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljön och affärsetik.

Mänskliga rättigheter

Leverantören ska respektera alla internationellt erkända mänskliga rättigheter uttryckta i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s konvention om barnets rättigheter, förutsatt att Leverantören rimligen kan fastställa risken för kränkning av förbudet eller rättigheten.

Arbetares rättigheter

1. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar

Kravet är baserat på ILO:s konvention 87, 98, 135 och 154, ILO:s rekommendation 143 samt SDG 8.

Leverantören ska:

 • Respektera arbetares rätt att bilda och gå med i fackföreningar – eller att avstå från att göra det – och förhandla kollektivt, på ett fritt och demokratiskt sätt, utan någon som helst åtskillnad och oavsett kön;

 • Säkerställa meningsfull representation av alla arbetare, utan någon som helst åtskillnad och oavsett kön;

 • Inte diskriminera arbetare på grund av medlemskap i fackföreningar;

 • Inte hindra arbetstagarrepresentanter och rekryterare från att ha tillgång till arbetare på arbetsplatsen eller från att interagera med dem;

 • Respektera denna princip genom att tillåta arbetare att fritt välja egna representanter som företaget kan föra dialog med om arbetsplatsfrågor, när de verkar i länder där facklig verksamhet är olaglig eller där fri och demokratisk facklig verksamhet inte är tillåten.

 

 

2. Inget skuldslaveri, tvångsarbete eller människohandel

Kravet är baserat på ILO:s konvention 29 och 105, ILO:s rekommendation 35, Palermoprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, som kompletterar FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, internationella konventionen för skydd av migrantarbetare och deras familjers rättigheter samt SDG 8.

 

Leverantören ska:

 • Inte delta i, eller genom affärspartners vara medskyldig till, någon form av träldom, tvångsarbete, skuldslaveri, kontraktsarbete, människohandel eller icke-frivilligt arbete, inklusive statligt pålagt tvångsarbete;

 • Följa internationella principer för ansvarsfull rekrytering, inklusive Employer Pays Principle, och kräva detsamma från sina rekryteringspartners, när alla arbetare anställs och rekryteras, antingen direkt eller indirekt, och särskilt när medlemmar av sårbara grupper anställs och rekryteras som tillfälligt anställda och migrantarbetare. Som ett minimum omfattar detta:

  • Att inga rekryteringsarvoden och kostnader tas ut av arbetarna

  • Tydliga och transparenta anställningsavtal

  • Att arbetarna är fria från villfarelser och tvång

  • Fri rörlighet och inget innehållande av identitetshandlingar

  • Tillgång till gratis, heltäckande och korrekt information

  • Frihet att säga upp kontrakt, byta arbetsgivare och återvända på ett säkert sätt

  • Tillgång till gratis tvistlösning och effektiv gottgörelse.

 

 

3. Inget barnarbete

Kravet är baserat på ILO-konvention 138 och 182, ILO-rekommendation 146 och 190, FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnrättsprinciperna samt SDG 4 och 8.

 

Leverantören ska:

 • Inte anställa, direkt eller indirekt, barn under minimiåldern för avslutad obligatorisk skolgång enligt lag, vilken inte ska vara lägre än 15 år, såvida inte de undantag som godkänts av ILO gäller;

 • Skydda barn från alla former av utnyttjande;

 • Upprätta robusta mekanismer för åldersverifiering som en del av rekryteringsprocessen; som inte på något sätt är förnedrande eller respektlösa mot arbetaren;

 • Ta särskild hänsyn och identifiera åtgärder på ett proaktivt sätt vid avskedande och avlägsnande av barn, för att säkerställa skyddet av drabbade barn.

 

 

4. Ingen diskriminering, våld eller trakasserier

Kravet är baserat på ILO:s konvention 100, 111, 159 och 190, ILO:s rekommendation 90, 111 och 168, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Deklarationen om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter samt SDG 5, 8 och 10.

 

Leverantören ska:

 • Behandla alla arbetare med respekt och värdighet;

 • Se till att arbetare inte utsätts för någon form av våld, trakasserier och omänsklig eller förnedrande behandling på arbetsplatsen, eller hot om våld och övergrepp, inklusive kroppslig bestraffning, verbala, fysiska, sexuella, ekonomiska eller psykologiska övergrepp, psykiska eller fysiskt tvång eller andra former av trakasserier eller hot;

 • Förstå möjliga grunder för diskriminering i deras specifika sammanhang samt inte diskriminera eller utesluta personer baserat på kön, genus, ålder, religion, ras, kast, födelse, social bakgrund, funktionshinder, etniskt och nationellt ursprung, nationalitet, medlemskap i fackföreningar eller alla andra legitima organisationer, politisk tillhörighet eller åsikter, sexuell läggning, familjeansvar, civilstånd, graviditet, sjukdomar eller andra tillstånd som kan ge upphov till diskriminering;

 • Upprätta disciplinära förfaranden skriftligt och förklara dem muntligt för arbetare med begrepp och på ett språk som de förstår. De disciplinära åtgärderna måste vara i linje med nationell lagstiftning;

 • Tillhandahålla lika möjligheter och behandling under hela rekryteringen och anställningen;

 • Kontrollera att arbetare inte trakasseras, disciplineras eller hämnas för att de har rapporterat problem på någon av grunderna som anges ovan.

 

 

5. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Kravet är baserat på ILO:s konvention 155 och 170, ILO:s rekommendation 164 och 191, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s konvention om barnets rättigheter samt SDG 3 och 8.

 

Leverantören ska:

 • Respektera arbetarnas rätt till hälsosamma arbets- och levnadsvillkor, utan att det påverkar de specifika förväntningar som anges nedan. Sårbara personer, såsom – men inte begränsat till – unga arbetare, nyblivna och blivande mödrar och personer med funktionshinder, ska få särskilt skydd;

 • Följa nationell arbetsmiljölagstiftning eller internationella standarder där nationell lagstiftning är svag eller dåligt efterlevd;

 • Regelbundet utbilda alla avdelningar och individer om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen under alla stadier av anställningen samt tillhandahålla information om potentiella hälso- och säkerhetsrisker för arbetare;

 • Vidta effektiva åtgärder för att förhindra att arbetare råkar ut för olyckor, skador eller sjukdomar som uppstår från, förknippas med eller inträffar under arbetet. Dessa åtgärder syftar till att minimera, så långt det är skäligt, orsakerna till faror som är inneboende på arbetsplatsen;

 • Sträva efter att förbättra arbetarnas skydd vid olyckor, inklusive genom obligatoriska försäkringssystem;

 • Upprätthålla register över alla hälso- och säkerhetsincidenter på arbetsplatsen och alla andra faciliteter som tillhandahålls eller påbjuds;

 • Vidta alla lämpliga åtgärder och skaffa alla relevanta licenser och dokumentation som krävs i nationell lagstiftning, för att säkerställa stabiliteten och säkerheten hos utrustningen och byggnaderna som används samt för att skydda mot och förbereda sig för varje förutsebar nödsituation. Detta inkluderar bostäder för arbetare när dessa tillhandahålls eller påbjuds av arbetsgivaren eller en rekryteringspartner;

 • Inrätta relevanta kommittéer, såsom en arbetsmiljökommitté, för att säkerställa aktivt samarbete mellan ledning och arbetare och/eller deras representanter för utveckling och effektiv implementering av system som säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö. Dessa kommittéer syftar till att representera arbetarnas mångfald;

 • Medvetandegöra arbetare och respektera deras rätt och ansvar att lämna lokalerna och/eller sluta arbeta utan att söka tillstånd i farliga situationer och vid okontrollerade faror;

 • Tillhandahålla lämpligt yrkesmedicinskt stöd och relaterade faciliteter samt ge alla arbetare lika tillgång till dessa tjänster. Hälso- och sjukvårdstjänster (inklusive försäkringar) bör tjäna utmärkande angelägenheter och behov utifrån alla kön och åldrar;

 • Tillhandahålla tillgång till säkert och rent dricksvatten samt mat- och viloplatser gratis samt i förekommande fall tillhandahålla tillgång till matlagnings- och matförvaringsutrymmen;

 • Tillhandahålla ett tillräckligt antal säkra, separata toaletter med tillräcklig integritetsnivå för alla kön samt pappershanddukar och tvättställ med handtvål i alla arbetsområden;

 • Säkerställa att, när bostäder tillhandahålls eller påbjuds, de är rena och säkra och att de uppfyller arbetarnas alla grundläggande behov;

 • Tillhandahålla effektiv och skräddarsydd personlig skyddsutrustning (PPE) kostnadsfritt till alla arbetare, med hänsyn till behoven hos olika arbetarkategorier, såsom gravida och ammande kvinnor.

 

 

6. Särskilt skydd för unga arbetare

Kravet är baserat på ILO:s konvention 79, 90, 155 och 170, ILO:s rekommendation 164 och 191, FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnrättsprinciperna samt SDG 8.

Leverantören ska:

 • Se till att unga personer inte arbetar nattetid samt att de är skyddade mot arbetsförhållanden som är skadliga för deras hälsa, säkerhet, moral och utveckling, utan att det påverkar de specifika förväntningar som anges i denna princip;

 • Omedelbart avlägsna unga arbetare från allt farligt arbete eller källor till fara när sådana fall identifieras samt omdefiniera omfattningen av deras arbete utan någon inkomstförlust;

 • Skräddarsy utbildningar och program för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen så att de är specifika för unga arbetares behov;

 • Säkerställ att (a) typen av arbete sannolikt inte kommer att vara skadligt för unga arbetares hälsa eller utveckling; b) deras arbetstid tillåter deras deltagande i skola, deras deltagande i yrkesinriktning som godkänts av behörig myndighet eller deras förmåga att dra nytta av utbildning eller instruktionsprogram.

 

 

7. Skälig ersättning

Kravet är baserat på ILO:s konvention 95, 102, 131 och 183, ILO:s rekommendation 85 och 135, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, internationella konventionen för skydd av migrantarbetare och deras familjers rättigheter samt SDG 1 och 8.

 

Leverantören ska:

 • Som ett minimum efterleva de löner som föreskrivs av regeringars minimilönelagstiftning eller branschstandarder som är godkända utifrån kollektiva förhandlingar, beroende på vilket som är högst. Lönen ska avse normal arbetstid;

 • Betala löner regelbundet, i god tid och på ett säkert sätt samt fullt ut i lagliga betalningsmedel. Delbetalning i form av ersättning "in natura" accepteras endast i enlighet med ILO:s specifikationer;

 • Tillhandahålla uppgifter om lönen för en löneperiod i skriftlig och begriplig form;

 • Bedöma löneskillnaderna noggrant och arbeta gradvis för att betala en levnadslön som är tillräcklig för att ge arbetarna och deras familjer en anständig levnadsstandard;

 • Återspegla arbetarnas kompetens, ansvar, tjänsteår och utbildning i deras lönenivå;

 • När en lönesats för produktion, kvot eller ackordsarbete fastställs, tillåta arbetare att tjäna minst en lön som motsvarar eller överstiger gällande lagliga minimilön, industristandarder eller kollektivavtal (i förekommande fall) inom normal arbetstid;

 • Säkerställa att arbetare av alla kön och kategorier, såsom migrantarbetare och lokala arbetare, får samma ersättning för lika arbete och kvalifikationer;

 • Genomföra avdrag endast på de villkor och i den utsträckning som lagen tillåter eller som fastställts i kollektivavtal. Avdrag som disciplinär åtgärd är inte tillåtet;

 • Korrekt kompensera arbetare för alla typer av betald ledighet de har laglig rätt till;

 • Tillhandahålla arbetarna de sociala förmåner som är lagligt beviljade, utan negativ påverkan på deras lön, tjänsteår, befattning eller befordran.

 

 

8. Anständiga arbetstider

Kravet är baserat på ILO:s konvention 1, 14, 30 och 106 samt SDG 8.

 

Leverantören ska:

 • Säkerställa att arbetare inte behöver arbeta mer än 48 standardtimmar per vecka, utan att det påverkar de specifika förväntningar som anges nedan. Undantag som specificeras av ILO erkänns;

 • Tolka tillämplig nationell lagstiftning, branschriktmärken eller kollektivavtal inom den internationella ram som fastställts av ILO samt främja arbetstidspraxis som möjliggör en hälsosam balans mellan arbete och privatliv för arbetarna;

 • Endast överskrida gränsen för timmar som beskrivs ovan i linje med undantagsfall som definierats av ILO, i vilket fall övertid är tillåten;

 • Använda övertid som en exceptionell och frivillig praxis, betald med en premie på minst 125 % av standardtaxan. Övertid ska inte medföra en avsevärt högre sannolikhet för yrkesmässiga risker och under inga omständigheter överskrida de gränser som definieras i nationell lagstiftning.

 • Ge sina arbetare rätt till vilopauser varje arbetsdag och rätt till minst en ledig dag var sjunde dag, såvida inte undantag som definieras i kollektivavtal gäller.

 

 

9. Inga otrygga anställningar

Kravet är baserat på ILO:s konvention 122, 158, 175 och 181, ILO:s rekommendation 122, 166, 169, 188 och 198, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, internationella konventionen för skydd av migrantarbetare och deras familjers rättigheter samt SDG 8.

 

Leverantören ska:

 • Säkerställa att rekryteringsprocesser och anställningsförhållanden inte orsakar otrygghet och social eller ekonomisk sårbarhet för arbetarna;

 • Säkerställa att arbete utförs på grundval av ett erkänt och dokumenterat anställningsförhållande, upprättat i enlighet med relevant nationell lagstiftning, sedvänja eller praxis, och internationella arbetsnormer, beroende på vad som ger starkast skydd;

 • Tillhandahålla arbetarna förståelig information på deras eget språk innan de påbörjar anställning och säkerställa att de är medvetna om sina rättigheter, skyldigheter och anställningsvillkor, inklusive arbetstider, ersättning och betalningsvillkor;

 • Sträva efter att tillhandahålla anständiga och där så är relevant flexibla arbetsvillkor som också stödjer arbetare oavsett kön i deras roller som föräldrar eller vårdgivare, inklusive migrant- och säsongsarbetare vars barn kan ha lämnats i hemstäderna;

 • Inte använda anställningsarrangemang på ett sätt som medvetet inte motsvarar lagens verkliga syfte. Detta inkluderar – men är inte begränsat till – (a) lärlingsprogram eller utbildningsprogram där det inte finns någon avsikt att förmedla kompetens eller tillhandahålla regelbunden sysselsättning, (b) säsongs- eller beredskapsarbete när det används för att undergräva arbetarskyddet, (c) enbart arbetskraftskontraktering, och d) kontraktssubstitution;

 • Inte använda underleverantörer på ett sätt som undergräver arbetarnas rättigheter.

 

Miljön

 

1. Klimatpåverkan

Kravet är baserat på Parisavtalet samt SDG 7, 9 och 13.

 

Leverantören ska:

 • Anta en plan för att säkerställa att dess affärsmodell och strategi är förenlig med övergången till en hållbar ekonomi och med begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 °C i linje med Parisavtalet. Denna plan ska särskilt identifiera, baserat på information som rimligtvis är tillgänglig, i vilken utsträckning klimatförändringar är en risk för, eller en påverkan av, verksamheten;

 • Inkludera utsläppsminskningsmål i planen om klimatförändringar är eller borde ha identifierats som en huvudsaklig risk för, eller en huvudsaklig påverkan av, verksamheten.

 

 

2. Miljörättigheter

Kravet är baserat på den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ILO:s konvention 169, FN:s deklaration om ursprungsfolks rättigheter, FN:s människorättsråds resolution 48/13, FN:s kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheters allmänna kommentar 12 och 15 samt SDG 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15 och 16.

 

Leverantören ska:

 • Inte kränka ett folks rätt att förfoga över ett lands naturresurser och rätten att inte berövas medel för försörjning;

 • Inte olagligen vräka eller ta mark, skogar och vatten när man förvärvar, utvecklar eller på annat sätt använder mark, skogar och vatten, inklusive genom avskogning;

 • Inte kränka ursprungsbefolkningars rättigheter till mark, territorium och resurser som de traditionellt har ägt, ockuperat eller på annat sätt använt eller förvärvat;

 • Respektera ursprungsbefolkningars rätt till fritt och informerat förhandssamtycke;

 • Respektera rätten till en säker, ren, hälsosam och hållbar miljö för omgivande samhällen. Denna rätt är en integrerad del av det fulla åtnjutandet av rätten till liv, hälsa, mat, vatten och sanitet, och de tre sistnämnda är en del av rätten till en tillfredsställande levnadsstandard. Alla nämnda rättigheter ska respekteras;

 • Tillhandahålla information till allmänheten, inklusive till berörda samhällen, om potentiella och faktiska hot mot hälsa och säkerhet från företagets verksamhet;

 • Särskilt uppmärksamma sårbara personer, såsom – men inte begränsat till – kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning, minoriteter och ursprungsbefolkningar.

 

 

3. Miljöpåverkan  

Kravet är baserat på Konventionen om biologisk mångfald, Konventionen för reglering av handeln med vissa utrotningshotade vilda djur och växter, Minamatakonventionen om kvicksilver, Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar, Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, Wienkonventionen för skydd av ozonskiktet och Montrealprotokollet om ämnen som bryter ned ozonskiktet, Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall samt SDG 3, 6, 12, 14 och 15.  

 

Leverantören ska:

 • Följa nationell miljölagstiftning eller internationella standarder där nationell lagstiftning är svag eller dåligt efterlevd;

 • Inte använda råvaror från arter som är listade i CITES eller som kritiskt hotade, hotade eller utsatta på IUCN:s röda lista över hotade arter;

 • Sträva efter att köpa råvaror och grödor som är tredjepartsverifierade, för att säkerställa mer hållbara jordbruks- och skogsbruksmetoder;

 • Inte använda kemikalier med farliga ämnen[1];

 • Granska kemikalieanvändningen och ersätta med bättre tillgängliga kemikalier och alternativa processer som minskar riskerna för människor och miljön eller förbättrar resurseffektiviteten;

 • Kassera allt farligt avfall genom ett auktoriserat företag eller licensierad mottagare, där sådana tjänster finns tillgängliga;

 • Minska användningen av jungfruliga råvaror och dess påverkan på miljön genom att påvisa ständiga förbättringar i optimering av råvaruanvändning, öka återvinningen och återanvändningen av råmaterial och aktivt erbjuda lösningar i linje med en cirkulär ekonomi;

 • Vidta åtgärder för att minska vattenanvändningen. För anläggningar som endast använder vatten för kranar, toaletter och kyla är det tillräckligt att säkerställa implementering av vatteneffektiv utrustning;

 • Minska eller eliminera luftutsläpp som utgör en fara för miljön;

 • Upprätthålla giltiga tillstånd.

 

Affärsetik

Kravet är baserat på FN:s konvention mot korruption, FN:s förväntade skattekonvention, FN:s uppsättning principer om konkurrens samt SDG 8, 12, 16 och 17.

 

Leverantören ska:

 • Inte delta i någon handling av korruption, utpressning eller förskingring, inte heller i någon form av mutor – inklusive men inte begränsat till – utlovande, erbjudande, givande eller tagande av olämpliga monetära eller andra incitament;

 • Inte delta i otillbörliga engagemang i lokala politiska aktiviteter eller illegala kampanjbidrag;

 • Ha korrekt information om aktiviteter, struktur och utförande samt upplysa om dessa i enlighet med tillämpliga regler och branschriktmärken för att öka transparensen av aktiviteterna;

 • Inte förfalska, eller delta i att förfalska, någon information eller i någon handling av vilseledande av uppgifter i leveranskedjan;

 • Medvetandegöra arbetarna om policyer, kontroller, program och åtgärder mot oetiskt beteende samt främja efterlevnad inom företaget genom utbildningar och kommunikation;

 • Avstå från att bidra till att regeringar förlorar betydande bolagsskatteintäkter genom internationell skatteplanering som har effekten av att vinster på konstgjord väg flyttas till platser där de är föremål för icke-beskattning eller reducerad beskattning, även om handlingarna är tekniskt lagliga;

 • Inte delta i missbruk av dominans och monopolisering inklusive – men inte begränsat till – karteller och konkurrensbegränsande avtal. Undvik att bidra till "winner-takes-all"-dynamiken på marknader där det finns nya drivkrafter för marknadskoncentration och makt, och särskilt där marknadskoncentrationen också kan ha en negativ påverkan på konsumenternas mänskliga rättigheter;

 • Samla in, använda och på annat sätt bearbeta personlig information (inklusive den från arbetare, affärspartners, kunder och konsumenter inom dess inflytandesfär) med rimlig omsorg. Insamling, användning och annan behandling av personlig information måste följa integritets- och informationssäkerhetslagar och regulatoriska krav.

 

 

Nolltoleransavvikelser

Tvångsarbete, barnarbete, arbetsmiljörisker som medför fara för liv, allvarlig miljöskada, storskalig korruption och attacker på miljö- och människorättsförsvarare är nolltoleransavvikelser.

 

Allvarlig miljöskada definieras som skada orsakad av förorenande verksamhet som har en betydande negativ påverkan på människor, arter och livsmiljöer. Allvarlighetsgraden av aktiviteten beror på vikten, varaktigheten och reversibiliteten relaterat till den.

 

Storskalig korruption definieras som en systematisk eller välorganiserad handlingsplan som involverar höga offentliga tjänstemän och som orsakar allvarlig skada, såsom grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

 

Fotnoter

[1] Ska definieras.

bottom of page