top of page
Inside a garment factory in Vietnam

ILO:s kärnkonventioner (basnivå)

Åtagandet om ILO:s kärnkonventioner syftar till att säkerställa att leverantörer fullgör kontrakt enligt angivna åtaganden för arbetares rättigheter. 

Arbetares rättigheter

1. Rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar 

Kravet är baserat på ILO:s konvention 87, 98, 135 och 154, ILO:s rekommendation 143 samt SDG 8.

Leverantören ska:

 • Respektera arbetares rätt att bilda och gå med i fackföreningar – eller att avstå från att göra det – och förhandla kollektivt, på ett fritt och demokratiskt sätt, utan någon som helst åtskillnad och oavsett kön;

 • Säkerställa meningsfull representation av alla arbetare, utan någon som helst åtskillnad och oavsett kön;

 • Inte diskriminera arbetare på grund av medlemskap i fackföreningar;

 • Inte hindra arbetstagarrepresentanter och rekryterare från att ha tillgång till arbetare på arbetsplatsen eller från att interagera med dem;

 • Respektera denna princip genom att tillåta arbetare att fritt välja egna representanter som företaget kan föra dialog med om arbetsplatsfrågor, när de verkar i länder där facklig verksamhet är olaglig eller där fri och demokratisk facklig verksamhet inte är tillåten.

2. Inget skuldslaveri, tvångsarbete eller människohandel

Kravet är baserat på ILO:s konvention 29 och 105, ILO:s rekommendation 35, Palermoprotokollet om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn, som kompletterar FN:s konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet, internationella konventionen för skydd av migrantarbetare och deras familjers rättigheter samt SDG 8.

 

Leverantören ska:

 • Inte delta i, eller genom affärspartners vara medskyldig till, någon form av träldom, tvångsarbete, skuldslaveri, kontraktsarbete, människohandel eller icke-frivilligt arbete, inklusive statligt pålagt tvångsarbete;

 • Följa internationella principer för ansvarsfull rekrytering, inklusive Employer Pays Principle, och kräva detsamma från sina rekryteringspartners, när alla arbetare anställs och rekryteras, antingen direkt eller indirekt, och särskilt när medlemmar av sårbara grupper anställs och rekryteras som tillfälligt anställda och migrantarbetare. Som ett minimum omfattar detta:

  • Att inga rekryteringsarvoden och kostnader tas ut av arbetarna

  • Tydliga och transparenta anställningsavtal

  • Att arbetarna är fria från villfarelser och tvång

  • Fri rörlighet och inget innehållande av identitetshandlingar

  • Tillgång till gratis, heltäckande och korrekt information

  • Frihet att säga upp kontrakt, byta arbetsgivare och återvända på ett säkert sätt

  • Tillgång till gratis tvistlösning och effektiv gottgörelse.

 

3. Inget barnarbete

Kravet är baserat på ILO-konvention 138 och 182, ILO-rekommendation 146 och 190, FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnrättsprinciperna samt SDG 4 och 8.

 

Leverantören ska:

 • Inte anställa, direkt eller indirekt, barn under minimiåldern för avslutad obligatorisk skolgång enligt lag, vilken inte ska vara lägre än 15 år, såvida inte de undantag som godkänts av ILO gäller;

 • Skydda barn från alla former av utnyttjande;

 • Upprätta robusta mekanismer för åldersverifiering som en del av rekryteringsprocessen; som inte på något sätt är förnedrande eller respektlösa mot arbetaren;

 • Ta särskild hänsyn och identifiera åtgärder på ett proaktivt sätt vid avskedande och avlägsnande av barn, för att säkerställa skyddet av drabbade barn.

 

 

4. Ingen diskriminering, våld eller trakasserier

 

Kravet är baserat på ILO:s konvention 100, 111, 159 och 190, ILO:s rekommendation 90, 111 och 168, Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Deklarationen om rättigheter för personer som tillhör nationella eller etniska, religiösa och språkliga minoriteter samt SDG 5, 8 och 10.

 

Leverantören ska:

 • Behandla alla arbetare med respekt och värdighet;

 • Se till att arbetare inte utsätts för någon form av våld, trakasserier och omänsklig eller förnedrande behandling på arbetsplatsen, eller hot om våld och övergrepp, inklusive kroppslig bestraffning, verbala, fysiska, sexuella, ekonomiska eller psykologiska övergrepp, psykiska eller fysiskt tvång eller andra former av trakasserier eller hot;

 • Förstå möjliga grunder för diskriminering i deras specifika sammanhang samt inte diskriminera eller utesluta personer baserat på kön, genus, ålder, religion, ras, kast, födelse, social bakgrund, funktionshinder, etniskt och nationellt ursprung, nationalitet, medlemskap i fackföreningar eller alla andra legitima organisationer, politisk tillhörighet eller åsikter, sexuell läggning, familjeansvar, civilstånd, graviditet, sjukdomar eller andra tillstånd som kan ge upphov till diskriminering;

 • Upprätta disciplinära förfaranden skriftligt och förklara dem muntligt för arbetare med begrepp och på ett språk som de förstår. De disciplinära åtgärderna måste vara i linje med nationell lagstiftning;

 • Tillhandahålla lika möjligheter och behandling under hela rekryteringen och anställningen;

 • Kontrollera att arbetare inte trakasseras, disciplineras eller hämnas för att de har rapporterat problem på någon av grunderna som anges ovan.

 

 

Nolltoleransavvikelser

 

Tvångsarbete och barnarbete är nolltoleransavvikelser.

bottom of page