top of page
Hand with pen and paper, writing.

Uppföljning

I kontraktsvillkoren om tillbörlig aktsamhet finns den upphandlande organisationens rätt till uppföljning av åtagandena och säkerställandet av efterlevnad i punkt 4. I villkoren anges fyra metoder för uppföljning: egenrapportering, spårbarhet i leveranskedjan, revision och dialog. Nedan finns stödmaterial för uppföljning genom egenrapportering och revision. 

Engelska

bottom of page