top of page

Åtgärdsplan

Vid avvikelse från åtagandena (punkt 1) eller säkerställande av efterlevnad (punkt 2) ska Leverantören upprätta en tidsatt åtgärdsplan som ska godkännas av [den upphandlande organisationen]. Leverantören ska upprätta åtgärdsplanen senast _____ kalenderdagar från [den upphandlande organisationens] meddelande om avvikelsen. Åtgärdsplanen ska stå i proportion till avvikelsernas art och ska beskriva hur avvikelserna ska åtgärdas inom tidsramen.

Vägledning kommer. 

bottom of page